ดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า เรื่องเตือนภัยมิจฉาชีพ

คู่มือการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

ภาระงานและชิ้นงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

E-mail นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

E-mail นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รหัสเข้าชั้นเรียนของนักเรียนชั้นม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มอบตัวนักเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564